Gedragsregels

Algemene gedragsregels

Er zijn waarden en normen die voor iedereen gelden.

 1. Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent.
 2. Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel.
 3. Respecteer de mede -en tegenspeler.
 4. Behandel alle voetballers gelijkwaardig.
 5. Gebruik geen fysiek, mentaal en verbaal geweld.
 6. Zorg samen met uw team voor een faire sport.
 7. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren.
 8. Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe.
 9. Gedraag u waardig.
 10. Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is.

Specifieke gedragsregels

Ouders en begeleiders

 1. Laat het spelplezier primeren op de prestaties
 2. Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel.
 3. Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen.
 4. Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren.
 5. Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
 7. Keur verbaal en fysiek geweld steeds af.
 8. Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken.
 9. Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is.

Ouders en voetbal

De club en de ouders/verzorgers van de jeugd hebben veel met elkaar gemeen. Beiden streven bijvoorbeeld naar de optimale ontwikkeling van lichaam en geest en beiden stimuleren een optimale beleving van ‘hun’ kind bij de beoefening van hun hobby.  Zowel voor de vereniging als voor ouders/verzorgers, is hier een belangrijke rol weggelegd!  Vaak denken ouders dat ze met het betalen van lidgeld als het ware een afkoopsom betalen die hen ontheft van actieve deelname aan de jeugdbegeleiding of andere taken die binnen de vereniging gedaan moeten worden.  Wij zouden ouders/verzorgers graag zien als ‘prosument’, d.w.z. je neemt/ontvangt iets en geeft iets.  De vereniging (producent) biedt allerlei faciliteiten voor een optimale jeugdbegeleiding en de ouders (consumenten) maken hiervan gebruik.  Als ‘prosument’ doen de ouders beiden: ze laten hun zoon/dochter hun hobby beoefenen binnen de mogelijkheden die de club biedt, en zelf leveren ze een bijdrage door de jeugdopleiding/begeleiding zo goed mogelijk te laten functioneren.  De club moet er veel aan doen om ouders/verzorgers als vrijwilliger bij de vereniging te betrekken, zowel voor de teambegeleiding als ook voor het begeleiden van activiteiten. Als coach kom je veel in aanraking met ouders van je spelers. Probeer dit onderwerp daarom eens met hen te bespreken. Geef indrukken door (b.v. als iemand interesse toont) aan de jeugdcommissie. Zij hebben een grotere afstand tot de ouders.

De rol van de ouder:  Het leidt geen twijfel dat met name de ouders een zeer voorname rol spelen bij de sportbeleving van hun zoon/dochter. Als deze voelen dat de ouders volledig achter hun sportbeoefening staan en ze worden ook nog eens gestimuleerd dan zullen ze meer plezier aan hun hobby beleven.

Deelname aan trainingen:  Deelname aan trainingen is de basis om voetbal als sport beter te leren beheersen en het voorkomt blessures. Een goed getraind lichaam kan immers meer hebben dan een minder goed of niet getraind lichaam. Sport is heel rechtvaardig, zonder inspanning in de vorm van regelmatig trainen, ook geen sportief resultaat. Daarbij geeft het ook nog de broodnodige ontspanning die jongeren nodig hebben om optimaal voor school of werk te kunnen functioneren. Probeer ouders in te laten zien dat zij hierin een belangrijke taak hebben.

Voetbal en school/huiswerk: de club vindt school en huiswerk heel belangrijk. Zelfs belangrijker dan voetballen! Maar een combinatie moet heel goed mogelijk zijn. Door een goede planning zijn veel problemen te voorkomen. De ervaring leert dat er van tijd tot tijd ruimte moet zijn voor lichaamsbeweging en ontspanning. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door samen met hun zoon/dochter te zoeken naar een zo goed mogelijke planning, waardoor het huiswerk en de hobby uitstekend kunnen samengaan. Van de vereniging mag enige ondersteuning verwacht worden. Signaleer je knelpunten, geef dit door aan de trainer. Als het gaat om werk, dan vinden wij dat het jeugdlid daar zelf een keuze in moet maken. Kiest hij voor een baan waar hij ook op zaterdag of op trainingsavonden moet werken dan zal hij niet op het hoogste niveau kunnen voetballen.

Waarden en normen:  In de coachmap is aandacht besteed aan fairplay en waarden en normen in de sport. De club verwacht positief gedrag van de spelers op en om het voetbalveld. Jongere jeugdspelers zullen de steun van thuis nodig hebben om een en ander goed uit te voeren. De ouders kunnen met name bij de voorbereidingen de jeugd leren om te gaan met hun verantwoordelijkheden. Kunnen bepaalde kinderen in je team niet omgaan met de gewenste gedragsregels, bespreek dit dan met hun ouders.

Bijwonen van wedstrijden:  Het is geen geheim dat de jeugd het leuk vindt als hun ouders/verzorgers langs de lijn staan. Ze ‘voelen’ als het ware dat ze bij hun hobby worden gesteund, dat hun ouders er achter staan. Het is niet leuk als een jeugdspeler(tje) ziet dat er van andere teamgenootjes altijd ouders zijn en hij zelf altijd zonder deze ‘steun’ moet spelen. Probeer de ouders bij de sport van hun kind te betrekken en nodig ze eens uit om te komen kijken naar een wedstrijd als zij dat niet uit zichzelf doen.

Het gedrag langs de lijn:  Ouders dienen zich bewust te zijn dat zij ook langs een voetbalveld een voorbeeldfunctie hebben. Het uitschelden van scheidsrechter, leiders, trainers en spelers wordt bij de club niet geaccepteerd!

Probeer ouders altijd positief te laten reageren, ook naar hun eigen zoon of dochter. Of jeugd nu veel of weinig talent heeft, ze doen hun uiterste best. Ze zitten midden in een leerproces, d.w.z. het maken van fouten mag gewoon!  Het is daarom veel belangrijker ze op een positieve manier te steunen als ze een fout maken.  ‘Jammer, volgende keer beter, je kunt het’ klinkt heel wat beter dan ……’waarom doe je het alweer verkeerd’, enz.

‘Prosument’:  Probeer ouders te stimuleren om naast het consumeren op de vereniging ook te produceren, dus iets voor de vereniging te doen.  Geef ouders informatie over begeleiding bij jeugdactiviteiten binnen de vereniging. Dit kunnen structurele functies zijn, maar ook ondersteunende taken bij allerlei incidentele activiteiten.

Probeer ze bij de vele activiteiten die bij de voetbal gedaan moeten worden te betrekken.  Immers, vele handen maken licht werk en de jeugd van onze club is erbij gebaat!

De supporter

 • Artikel 1 – De supporters van CRV maken van elke sportieve wedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match moge zijn.
 • Artikel 2 – Zij houden zich aan de regels van de sport en aan de sportieve ethiek, meer bepaald ten aanzien van het scheidsrechtercorps, van het bestuur, van de spelers en van de supporters van de tegenstander.
 • Artikel 3 – Zij blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor hun gedrag.
 • Artikel 4 – Zij weigeren deel te nemen aan enige activiteit die de veiligheid in het gedrang zou brengen of die de orde zou kunnen verstoren van een wedstrijd of verplaatsing.
 • Artikel 5 – Zij engageren zich ertoe om de infrastructuur, zowel thuis als op verplaatsing, te respecteren.
 • Artikel 6 – Zij weerhouden zich van elke vorm van racisme of xenofobie.
 • Artikel 7 – Het bestuur van CRV engageert zich om de supporters in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen.
 • Artikel 8 – De supporters van CRV engageren zich om zich te onthouden van provocerende reacties, op en naast het veld.
 • Artikel 9 – De supporters van CRV blijven sportief, in de overwinning en nederlaag, en beseffen de gevolgen die hun reacties kunnen hebben op het aanwezige publiek.
 • Artikel 10 – De supporters, de spelers en het Bestuur van CRV, gedragen zich als ambassadeurs van het voetbal, en respecteren de bovenstaande richtlijnen.

Voetballers

 1. Groet uw tegenstander voor en na de match
 2. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 3. Speel volgens de wedstrijdregels.
 4. Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
 5. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 8. Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers.
 9. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen.
 10. Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft.

Hoofdsponsors