Taakomschrijvingen

Jeugdcoördinator

 • is voorzitter van de sportieve commissie jeugd
 • hij leidt de vergadering en bepaalt de agendapunten
 • organiseert de startvergadering bij het begin van een nieuw seizoenorganiseert de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen
 • draagt bij tot de realisatie en ontwikkeling van de beleidslijnen en de strategie van de vereniging
 • treedt op als gesprek -en discussiepartner binnen het management van de vereniging
 • bewaakt en/of stimuleert de doorstroming van eigen opgeleide talenten
 • helpt het strategisch plan, de missie en de visie actueel te houden
 • geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren
 • coördineert en volgt de dagelijkse activiteiten van de jeugdopleiding op In deze context onderhoudt de JC de contacten met de medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging.
 • bouwt externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen
 • formuleert de voetbal en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en ondersteund hij/zij zijn/haar medewerkers.
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de jeugdopleiding
 • neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de kernen
 • stelt een jaarplanning op (wedstrijden, tornooien, trainingen …)
 • stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten

Besluit: De JC leidt de sportieve jeugdopleiding en is vooral voor alle geledingen binnen de vereniging een aanspreekpunt.Tevens is de JC een aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdspelers: de school, de KBVB, andere verenigingen.

Materiaalverantwoordelijke

 •  zorgt ervoor dat elke ploeg over ruim voldoende goede trainings -en wedstrijdballen beschikt
 • zorgt ervoor dat elke ploeg over ruim voldoende trainingsmaterialen (hesjes, potjes …) beschikt
 • is verantwoordelijk voor het tijdig bestellen en verdelen van de clubkledij
 • is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de clubshop
 • is het aanspreekpunt van ouders, spelers en medewerkers betreffende alles wat met materiaal te maken heeft
 • rapporteert het dagelijks bestuur over materiaal en kledij.

Jeugdtrainer

Kledij

De trainers verbinden zich ertoe de wedstrijdkleding te dragen bij iedere wedstrijd, dit in samenspraak met het jeugdbestuur.

Toegang tot het terrein

Alle trainers genieten gratis toegang tot het terrein voor alle wedstrijden.

Handtastelijkheden

De trainer is een voorbeeld van fair play en van beleefdheid en respect t.o.v. scheidsrechter, tegenstander en supporters

Iedere aangeslotene, trainer al of niet speler die handtastelijkheden op een scheidsrechter, een lijnrechter, een speler, een tegenspeler of en supporter pleegt dient de vergoeding tot herstel van de veroorzaakte schade aan het slachtoffer geheel zelf te betalen. Het bestuur neemt geheel afstand van deze zaak zowel strafrechtelijk als financieel. Het bestuur zal later nadat ze de trainer heeft gehoord eventueel een boete opleggen.

Verplichtingen tegenover de club

Iedere trainer is verplicht zich met het nodige respect op te stellen ten opzichte van alle bestuursleden en personen die zich voor de club en haar werking bekommeren, de supporters en van zijn spelers.

Alle problemen en conflicten worden binnenkamers gehouden en onderling opgelost. De jeugdcoördinator en de bestuursleden staan hiervoor steeds ter beschikking.

Er wordt verwacht van iedere trainer, die gratis gebruik maakt van onze installaties, dat hij zich loyaal opstelt tegenover de club.

Zo verwacht het bestuur dat de trainer minstens aanwezig is op de festiviteiten door de club ingericht, dat de trainer een handje toesteekt.

Beschikbaarheid

Alle trainers staan ter beschikking van de club van 01 juli 2017 tot 30 juni 2018.

Gedurende deze periode dient de trainer gedurende gans het seizoen zijn ploeg te begeleiden naar alle wedstrijden die de club dient te spelen in de competitie en naar alle andere wedstrijden (oefenwedstrijden, tornooien, enz…..).

Niet deelnemen aan één van de voorziene activiteiten, zoals hiervoor uiteengezet, zonder toelating van de jeugd / sportief coördinator wordt beboet.

Trainingen en wedstrijden

 • bepaalt in samenspraak met de jeugd/sportief coördinator en het bestuur de data waarop de trainingen gehouden worden
 • bij afwezigheid moet de jeugd/sportief coördinator door de trainer tijdig ingelicht worden.
 • is verantwoordelijk voor de opleiding van de spelers.
 • past de opleidingsvisie van de club en van de KBVB toe tijdens trainingen en wedstrijden
 • bereidt zijn/haar trainingen en wedstrijden voor
 • maakt een wedstrijdverslag
 • stelt een aanwezigheidslijst voor de trainingen op
 • is verantwoordelijk voor de opstelling van de ploeg
 • verwittigt de spelers tijdig over de opstelling en deelname voor de komende wedstrijd
 • houdt prestaties van spelers bij (op papier of op pc)
 • verwittigt spelers tijdig bij afgelasting van de trainingen
 • is verantwoordelijk voor het ontvangen trainingsmateriaal
 • zorgt na de training ervoor dat eventueel gebruikte verplaatsbare doelen terug gezet worden
 • is samen met afgevaardigde verantwoordelijk voor organiseren vervoer naar wedstrijden op verplaatsing
 • ziet samen met afgevaardigde toe op de orde en netheid in de kleedkamer
 • ziet er samen met afgevaardigde op toe dat de spelers geen vuilnis achterlaten op en rond de terreinen
 • zorgt samen met afgevaardigde er voor dat de spelers in het bezit zijn van hun officieel identiteitsbewijs bij officiële wedstrijden
 • verwittigt spelers en ouders tijdig van deelname aan een tornooi
 • meldt eventuele problemen aan jeugdcoördinator
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator over het aantal beschikbare spelers voor de wedstrijd
 • verwittigt tijdig de jeugdcoördinator van al dan niet deelname aan een tornooi
 • is aanwezig op de trainersvergaderingen, de evaluatiemomenten en de startvergadering bij begin van het seizoen
 • zorgt voor veiligheid van spelers (o.a. door verplaatsbare doelen vast te zetten)
 • controleert of de spelers de voorgeschreven clubkledij dragen op wedstrijddagen
 • laat de spelers opbellen bij afwezigheid
 • is bereid om zich bij te scholen.

Keepertrainer

 • verzorgt de keepertrainingen
 • volgt de verschillende keepers op tijdens hun wedstrijden
 • stelt evaluaties van de verschillende keepers op
 • zet zich in voor voetbal -en nevenactiviteiten van de club
 • is lid van de vereniging
 • is bereid om zich bij te scholen.

Ploegafgevaardigde

Profiel van de ploegafgevaardigde

Een ploegafgevaardigde is een vrijwilliger die integraal deel uitmaakt van de jeugdwerking.

De ploegafgevaardigde heeft een administratieve en sociale verantwoordelijkheid naar zijn/haar elftal, naar de ouders, naar de trainer.

De ploegafgevaardigde heeft geen sportieve functie want dit is de taak van de trainer.

Aansluiting bij CROSSING VISSENAKEN is verplicht.

De coördinatoren zijn de eerste aanspreekpersonen voor bijkomende inlichtingen of ingeval van problemen.

Taken

Tijdens de thuiswedstrijden

Voor de wedstrijd

 • Opvang van de scheidsrechter, drankje aanbieden, begeleiden en informeren naar bijkomende wensen
 • Oplossing geven aan eventuele tekortkoming(en)
 • Betaling van de onkostenvergoeding
 • Namen van de spelers benoemen en hun nummering meedelen
 • Uitnodigen op de receptie of kantine na de wedstrijd
 • Opvang van de bezoekende ploeg ; kleedkamer aanwijzen, receptie aanduiden
 • Aanduiden speelveld en plaats voor warming
 • Opvang van de eigen spelersgroep; verzamelen identiteitspapieren, invullen scheidsrechterblad, uitrusting verdelen.
 • Kleedkamer sluiten, inclusief kleedkamer van de scheidsrechter.

Tijdens de wedstrijd

 • Toezicht binnen de neutrale zone
 • Verzorging van de gekwetste spelers. EHBO tas
 • Andere wedstrijdballen ter beschikking houden.

Bij de rust

 • Begeleiding van de scheidsrechter, drankje aanbieden.

Na de wedstrijd

 • Wedstrijdtruien verzamelen en natellen
 • Kledijtas wegbrengen en afleveren
 • Scheidsrechterblad goed nakijken, ondertekenen
 • Controleren kleedkamers, ook van de tegenstander. Eventuele schade door de scheidsrechter op formulier laten vermelden
 • Identiteitspapieren terugbezorgen, gekwetsten doorsturen naar de medische diensten, eventueel een ongevallenformulier bezorgen en uitleg geven. Let op dat het ongevallenformulier wordt afgewerkt door de club waar de speler is aangesloten!
 • Gastheer zijn voor de scheidsrechter.

Tijdens de uitwedstrijden

 • Verzamelen aan afgesproken terrein
 • 15 minuten voor het afgesproken vertrekuur proberen aanwezig te zijn
 • Ballen meenemen
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een rustige houding van de spelersgroep voor vertrek en bij aankomst.

Voor, tijdens en na de wedstrijd

 • Meestal dezelfde taken als bij thuiswedstrijden; uitrusting, scheidsrechterblad, duplicaat vragen, spelers verzorgen bij kwetsuur, truitjes natellen, kleedkamer als laatste inspecteren en verlaten
 • Drank(bonnen) indien voorzien voor eigen groep
 • Bij aankomst kledijtas wegbrengen

Taken los van de wedstrijd

 • Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan
 • Aanwezig zijn op de vergadering van de afgevaardigden
 • Tijdens de training is het wenselijk eens contact te maken met de spelers en trainer, indien de omstandigheden dit mogelijk maken

Taken specifiek aan bepaalde leeftijdscategorieën

 • Helpen bij aan -en omkleden, ouders komen in principe de kleedkamer niet binnen. (Behalve U6 en U7)
 • Veters helpen strikken.
 • Trainingsvestjes helpen aantrekken na invalsbeurten
 • Water en drankbekertjes voorzien
 • Toezicht houden tijdens het douchen
 • Opruimen
 • Ouders discreet informeren over bepaalde aanpassingen

Hoofdsponsors