Bestuur

Bestuur, cel, comitéLedenOpdracht
Algemeen bestuur (AB)
Komt samen: maandelijks
Wim Sevenants (Voorzitter)
Vera Hendrickx (GC)
Patrick Lambert (Adm.VJO)
Joeri Peetermans (TVJO en CMB)
Kim Bollen (COB)
Rudi Geysenbergh (CBB)
Marcel Raymaekers (Schatbewaarder)
Joël Vandeweyer (AVJO)
Paul Froment (Lid)
Kris De Kerpel (Lid)
Iris Ladang (Lid)
William Lowies (Lid)
Marc Hendrickx (Lid)
Nico Hooberghs (Lid)
Els Willems (Lid)
Nathalie Renard (Lid)            
Het algemeen bestuur beslist over de leden van het algemeen bestuur, nieuwe kandidaturen voor en ontslagen uit het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft inzicht in de financiële toestand van de club.
Het algemeen bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.
Onder ´besturen´ kan worden verstaan al hetgeen noodzakelijk is om de vereniging, gelet op haar doelstelling en maatschappelijke activiteiten, intern en extern goed te laten functioneren. Zij handelt in het belang van de vereniging.
Concreet betekent dit dat het algemeen bestuur verantwoordelijk is voor de organisatie van de jeugdwerking in zijn totaliteit, zowel sportief als extra-sportief.
Sportieve commissie jeugd
Komt samen: wekelijks en/of bij noodzaak
Joeri Peetermans
Joël Vandeweyer
Kim Bollen
Rudi Geysenbergh
Verantwoordelijk voor aanwerven en aanstellen van jeugdtrainers, het samenstellen en opvolgen van de jeugdploegen, het inschrijven van ploegen voor competities en deelname aan tornooien.
De sportieve commissie ondersteunt de jeugdtrainers in hun functie.
Is eveneens verantwoordelijk voor de interne als externe scouting en eventuele aanwerving van talentvolle spelers.
Sportieve commissie seniors
Komt samen: 2-maandelijks en/of bij noodzaak
Wim Sevenants
Rudi Geysenbergh
T1 seniors
Verantwoordelijk voor aanwerven een aanstellen trainersstaf seniors, het samenstellen van de A-kern, de onderhandelingen met kernspelers, vastleggen van oefenprogramma A-kern, overleg met technische staf seniors.
Voor de beloften kern en eventuele doorstroming jeugdspelers is er overleg met de TVJO van de jeugdopleiding.
Cel jeugdwerking
Komt samen: wekelijks en/of bij noodzaak
Joël Vandeweyer
Joeri Peetermans
Kim Bollen
Rudi Geysenbergh
Opvolging en uitvoering operationele doelstellingen en taken van de jeugdwerking. Deze cel ondersteunt de jeugdtrainers in hun functie.
Financiële celMarcel RaymaekersVerantwoordelijk voor samenbrengen van alle onkosten en inkomsten. Boekhoudkundig inbrengen van alle financiële data. Verrichten van betalingen.
Administratieve celPatrick Lambert (Adm. VJO)
Vera Hendrickx (GC)
Kris De Kerpel
Verantwoordelijk voor de administratieve taken binnen de club.                                              Daaronder valt o.a. het opmaken en beheren van verslagen, de opvolging en communicatie met de Voetbal Vlaanderen (e-kickoff), de aansluitingen en/of des affectaties van spelers, alle communicatie en administratie omtrent wedstrijden, de organisatie van toogdienstregeling, enz…
Cel Evenementen
Komt samen: volgens noodzaak van activiteiten
Iris Ladang
Els Willems
Nathalie Reniers

Catering en logistiek (huur materiaal, locaties, organisatie inkom, medewerkers …) bij activiteiten en feestgelegenheden.
Naast het versterken van de financiële middelen van de jeugdwerking, is ook het bewaken van de familiale sfeer binnen de club een doelstelling
Commerciële celNico Hooberghs
Kris De Kerpel

Verantwoordelijk voor inbrengen van alle mogelijke sponsors.
Opmaken van sponsorcontracten.
Afsluiten van nieuwe sponsorcontracten.
Opvolgen en vernieuwen van bestaande contracten.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) vergadert maandelijks om kort in te spelen op de gang van zaken binnen de club. In uitzonderlijke gevallen kan het AB ook apart worden bijeengeroepen voor dringende beslissingen. Van elk vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt door de GC en wordt ter beschikking gesteld van alle bestuursleden. Zaken die de jeugdwerking aanbelangen worden door de TVJO en/of AVJO binnen de cel jeugdwerking aangekaart of gecommuniceerd. Het AB bestaat uit minimaal 1/3de uit mensen van de cel jeugdwerking en/of sportieve commissie jeugd. Op die manier is er een grote mate van betrokkenheid en vertegenwoordiging van de jeugdwerking in het AB. Zie cluborganigram voor concrete situatie.

Structuur sportieve leiding

Algemeen

De sportieve leiding bestaat bij Crossing Vissenaken uit de sportieve commissie seniors enerzijds, en de sportieve commissie jeugd anderzijds.

De sportieve commissie seniors heeft de algemene sportieve leiding voor A-kernen en de postformatie “Blue Talents”. Damesploegen en veteranen vallen buiten deze bevoegdheid en vallen onder een afzonderlijke aansturing. 

De sportieve commissie jeugd heeft de sportieve leiding over alle jeugdelftallen tot en met U21. De doorstroming vanaf U17 naar de Blue Talents gebeurt in overleg tussen beide sportieve commissies, met belangrijke inspraak van TVJO en coördinator bovenbouw. De doorstroming van beloften naar A-kern en B-kern is een taak van de sportieve commissie seniors, in nauw overleg met de trainers van eerste elftallen en beloften.

Jeugd

De TVJO heeft de algemene sportieve leiding voor de jeugdwerking binnen onze vereniging. Hij/zij is de eindverantwoordelijke voor de jeugdopleiding. De TVJO stelt het trainerskorps samen in overleg met de coördinatoren.

De TVJO rapporteert op regelmatige basis aan het algemeen bestuur betreffende de sportieve gang van zaken binnen de club.

De TVJO roept de sportieve commissie samen. Het samenstellen van de kernen wordt in overleg gedaan met zowel coördinatoren als trainers. Bij discussie (ook met spelers/ouders) is het de TVJO die de eindbeslissing neemt.

De TVJO volgt de doorstroming op van jeugdspelers en is een belangrijke schakel in de communicatie met ouders hierin. Ook wat betreft laat-mature jeugdspelers is de TVJO een belangrijke schakel in de communicatie met ouders.

De coördinatoren zijn linker- en rechterhand van de TVJO en delen bepaalde taken met deze. Overleg tussen TVJO en coördinatoren is heel essentieel zodat iedereen perfect weet wat er binnen de club gebeurt op sportief vlak.

Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor bepaalde leeftijdsgroepen

Zij volgen trainingen en wedstrijden op en zorgen dat ze een totaalbeeld krijgen van de jeugdspelers en hun vorderingen.

Coördinatoren zien erop toe dat hun trainers werken volgens de visie van de jeugdopleiding, het opleidingsplan en het jaarplan.

Coördinatoren zijn het eerste rechtstreeks aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers. Uiteraard overleggen zij op heel regelmatige basis met de TVJO en/of AVJO.

Coördinatoren roepen op regelmatige basis hun trainers bij elkaar om sportieve zaken te bespreken.

De coördinator ONDERBOUW is bevoegd voor U6 tot en met U9, de coördinator MIDDENBOUW is bevoegd vanaf U10 tot en met U13 en de coördinator BOVENBOUW is bevoegd vanaf U15 tot en met U21.

Sportieve bijeenkomsten:

  • Sportieve commissie seniors: 2-maandelijks en/of bij noodzaak
  • Sportieve commissie jeugd: wekelijks en/of bij noodzaak
  • Vergadering coördinatoren: maandelijks en/of bij noodzaak, teamvergaderingen 2-maandelijks

Hoofdsponsors