Missie

Kernactiviteit van de club

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub, wil Crossing Vissenaken een jeugdafdeling uitbouwen en in stand houden, zodanig dat deze de club een herkenbaar imago bezorgt van een voetbalclub waarvan het jeugdvoetbal een essentieel onderdeel uitmaakt. De kinderen, jongeren, spelers zijn het allerbelangrijkste van een vereniging ! Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stelt CRV zich ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Om die reden is CRV vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. CRV wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

Algemeen streefdoel en toekomstbeeld van de club

Alle jeugdspelers, jongens en meisjes, die in aanmerking komen kunnen zich aansluiten bij CRV om de voetbalsport te beoefenen. De club komt in competitie uit met gewestelijke ploegen.

De club gaan uit van de volgende doelstellingen:

  1. We willen élke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past! Het streven is om elke speler op seizoensbasis evenveel speelgelegenheid te bieden. Uiteraard op voorwaarde dat spelers blessurevrij zijn en zich houden aan overeengekomen afspraken, zoals deze voorafgaande aan het seizoen aan de spelers zijn overhandigd.
  2. We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel van heeft, iedere speler de club, maar ook iedere supporter. (Het is voor supporters toch bijzonder leuk dat als je naar het voetballen komt kijken en je dan spelers ziet die je zelf hebt zien opgroeien en waar je een band mee hebt.)
  3. Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming,(contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies).
  4. En last but not least, we willen óók de beter getalenteerde spelers bij onze clubs houden. We willen de meer getalenteerden samen laten trainen zodat ze dan meer met en van elkaar leren en hun talenten zo goed mogelijk ontplooien.

Organisatiecultuur: identiteit van de club

CRV wil jongeren de kans te geven om zich binnen een eigen voetbalclub sportief te kunnen ontwikkelen en te kunnen doorgroeien naar het 1ste elftal. Op die manier zouden betrokkenen en supporters zich moeten kunnen identificeren met de club in haar totaliteit.

Het eerste elftal start in seizoen 2017/2018 in 2de provinciale A en de jeugd start op gewestelijk niveau vanaf U6.

Wij zijn als raad van bestuur van CRV overtuigd dat het opleiden en begeleiden van jonge voetballers geënt is op twee educatieve ontwikkelingspijlers: een sportieve en een pedagogische. Binnen deze ontwikkelingspijlers komen een hele resem aspecten aan bod waarrond door een kwaliteitsvol begeleidingsteam professioneel moet worden gewerkt.

In eerste instantie willen we onze voetballertjes in groep het voetbalspel leren ontdekken en beleven: samen oefenen, samen leren luisteren naar de trainer en begeleider, samen spelen, samen een opdracht uitvoeren, leren oog hebben voor elkaar, leren oog hebben voor de bal, zich sensomotorisch en psychomotorisch ontwikkelen, leren uitkomen tegen elkaar, elkaar al eens helpen, enz. Spelplezier en spelbeleving voor iedereen staan hier centraal, zeker ook voor jongeren met minder aanleg en minder doorzettingsvermogen. We willen kinderen en jongeren in clubverband een sportforum aanbieden om zich samen sportief te ontwikkelen.

We willen daarnaast jongeren sociaal vaardig maken en bij hen teamgeest ontwikkelen; zo willen we jongeren leren zich een leidende rol aan te meten, maar ook om zich ten diensten te stellen van anderen.

We werken ontwikkelingsgericht en willen onze jonge voetballers voetbaltechnische en voetbal tactische vaardigheden aanleren.

Snelheid en fysionomie zijn verdere sleutelwoorden binnen de ontwikkeling van jonge voetballers.

Spelers mentaal weerbaar maken vergt de speciale aandacht van het begeleidingsteam; spelers moeten leren omgaan met tegenslag (blessures, naast de ploeg vallen, …), met succes, met feedback bij een evaluatiegesprek. We willen stevige vriendschappen ontwikkelen door samen gemeenschappelijke doelen na te streven en door elkaar hierin te steunen.

Als jeugdorganisatie nemen we onze verantwoordelijkheid en engageren we ons binnen een opvoedingsproject waar onze Westerse normen en waarden centraal staan, in functie van sportiviteit, respect voor anderen, verdraagzaamheid en respect ten opzichte van zichzelf. (zie ethiek/charters)

Die normen en waarden zijn opgenomen in ons spelersreglement. Samen gemaakte afspraken leren we eerbiedigen en opvolgen. Ouders, spelers en voetbaltrainers ondertekenen in dit verband een engagementsverklaring (aangepast aan de leeftijdscategorie).

Wij willen onze talentrijke jongeren zo veel mogelijk laten doorstromen naar ons 1ste elftal. Wij willen onze eigen spelers alle kansen geven om zich te ontwikkelen tot kernspelers. Wij willen dat ouders en sympathisanten zich kunnen identificeren met hun club waarvan de spelers zo veel mogelijk intern opgeleid en gevormd werden.

Kernwaarden van de club

De CRV doelstelling is duidelijk: met eigen middelen en onze eigen regionale spelers een gezonde en respectabele club worden. CRV moet aanzien worden als dynamisch; een enthousiaste club in het regionaal voetbal.

Enthousiasme: de vereniging bestaat voor een groot stuk uit Tiense mensen met een voetbalverleden in de streek, deze mensen tonen een ontzettend groot enthousiasme.

Samenwerking: de samenwerking tussen de verschillende divisies is groot omdat iedereen, iedereen kent en respecteert.

Loyaliteit: aangezien we bestaan uit echte Tienenaars is de loyaliteit ontzettend groot bij de leden van onze vereniging.

Ambitie: een gezonde realistische ambitie heerst in de club, de ambitie om het goed te doen met regionale mensen is zeer groot


Hoofdsponsors